ျမန္မာစြန္႔ဦးတီထြင္ပြဲေတာ္

  • Date & Time – June 16 – June 18/2017 (9:00 AM ~ 5:00 PM)
  • Place – တပ္မေတာ္ခန္းမ၊ ဦး၀ိစာရလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
  • 19062017ev08
  • 19062017ev07
  • 19062017ev06
  • 19062017ev05
  • 19062017ev04
  • 19062017ev03
  • 19062017ev02